Kariye / 1968

1

Kariye / 1968

Kariye / 1968 Eski İstanbul