Dolmabahçe Sarayı'nda Banyo Basile Kargopoulo Fotoğrafı 1875

1

Dolmabahçe Sarayı'nda Banyo

Basile Kargopoulo Fotoğrafı

1875

Dolmabahçe Sarayı'nda Banyo Basile Kargopoulo Fotoğrafı 1875 Eski İstanbul