Christopher Oscanyan

  • Galata Kulesi'nden Christopher Oscanyan fotoğrafı  1876(?)

    Galata Kulesi'nden Christopher Oscanyan fotoğrafı  1876(?)

  • Galata Kulesi'nden 2. Galata Köprüsü Christopher Oscanyan fotoğrafı  1876 Görünen köprü ahşap olan 2. Galata Köprüsü

    Galata Kulesi'nden 2. Galata Köprüsü Christopher Oscanyan fotoğrafı  1876 Görünen köprü ahşap olan 2. Galata Köprüsü