bektaş mehmet efendi mescidi

 • Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

  Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

 • Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

  Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

 • Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

  Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

 • Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

  Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

 • Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

  Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

 • Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

  Kaybolan Eserlerden Bektaş Mehmed Efendi Mescidi, Karaköy

 • Karaköy 1900'ler İlerde sağda Bektaş Mehmet Efendi Mescidi

  Karaköy 1900'ler İlerde sağda Bektaş Mehmet Efendi Mescidi

 • Eski İstanbul / Karaköy llerde Bektaş Mehmet Efendi Mescidi

  Eski İstanbul / Karaköy llerde Bektaş Mehmet Efendi Mescidi

 • Karaköy / 1890′lı yıllar

  Karaköy / 1890′lı yıllar