Galata Kulesi'nden Tophane / Aşil Samancı / Apollon Stüdyosu Fotoğrafı

1

Galata Kulesi'nden Tophane

Aşil Samancı / Apollon Stüdyosu Fotoğrafı

Galata Kulesi'nden Tophane / Aşil Samancı / Apollon Stüdyosu Fotoğrafı Eski İstanbul