Kariye, 1973

1

Kariye, 1973

Kariye, 1973 Eski İstanbul