Kariye, 1946

1

Kariye, 1946

Kariye, 1946 Eski İstanbul